„Investícia do Vašej budúcnosti“

 

        

 

 

www.siea.sk                www.economy.gov.sk

 

Spoločnosť INFORAMA a.s. realizovala v roku 2015 projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu sociálneho rozvoja v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.  Realizovaný projekt pozostával z rekonštrukcie interiéru a riešil modernizáciu a zatraktívnenie budovy historického hotela s ohľadom na požiadavky a potreby jej budúcich užívateľov a návštevníkov. Prostredníctvom aktivít projektu - Rekonštrukcia a modernizácia priestorov NKP, Vybudovanie informačného centra voľného času, Vybudovanie reštaurácie, kaviarne, vínnej pivnice a relaxačného centra – bol zrekonštruovaný reštauračný priestor, ktorý vracia budovu do pôvodného historického stavu a zámeru a priestor kaviarne s galériou pre kultúrne akcie, vernisáže, výstavy.

 

Názov projektu:  Reštaurácia a kaviareň Bristol – Rekonštrukcia a modernizácia národnej kultúrnej pamiatky

Kód projektu:  25130120319

Miesto realizácie:  Andreja Kmeťa 11,Banská Štiavnica, Slovensko

 

Názov prijímateľa:  INFORAMA a.s.

Sídlo prijímateľa:  Mlynské Nivy 54, 821 05 Bratislava

 

Riadiaci orgán:  Ministerstvo hospodárstva SR

v zastúpení  Slovenská inovačná a energetická agentúra

 

Číslo výzvy:  KaHR-31DM-1401

Operačný program:  Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Prioritná os 3:  Cestovný ruch

Opatrenie 3.1:  Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Spolufinancovaný:  Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Celkové investičné výdavky:  323 424,46

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok:  189 568,99

Začatie projektu:  30.11.2015

Ukončenie projektu:  31.12.2015

 

Ciele:

Hlavný cieľ projektu:

„Rekonštrukcia a modernizácia objektu NKP za účelom poskytovania komplexných služieb cestovného ruchu s celoročnou prevádzkou,“ v rámci väzby na príslušný cieľ opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu - vytváranie podmienok na poskytovanie komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím.

 

Špecifické ciele projektu:

„Rekonštrukcia a modernizácia národnej kultúrnej pamiatky”,  v rámci väzby na príslušnú aktivitu Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu – podpora obnovy pamiatkových území, tématických kultúrnych trás a rekonštrukcia kultúrnych a historických objektov a zariadení so zámerom ich využitia na účely CR, zahrňujúcich aj locality UNESCO zapísané, ale aj navrhované na zápis do zoznamu UNESCO

 

„Vybudovanie reštaurácie, kaviarne, vínnej pivnice a relaxačného centra v rámci väzby na príslušnú aktivitu Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu - Výstavba nových a modernizácia existujúcich zariadení CR (napr. obnova kúpeľníctva, doplnkové a športové služby, kúpaliská, lyžiarske lanovky a vleky, využitie banských diel na CR, využitie lokalít priemyselného dedičstva pre cestovný ruch, aťď.)

 

“Vybudovanie informačného centra voľného času” v rámci väzby na príslušnú aktivitu Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu – Podpora manažmentu voľného času

 

Aktivity projektu:

Rekonštrukcia a modernizácia priestorov NKP

Vybudovanie informačného centra voľného času

Vybudovanie reštaurácie, kaviarne, vínnej pivnice a relaxačného centra

 

Prínosy realizácie:

·      realizáciou projektu dôjde k vytvoreniu 2 novovytvorených pracovných miest (z toho 2  miesta pre mladých nezamestnaných vo veku 15-29 rokov, 1 miesto pre znevýhodnené skupiny a 1 miesto cielene pre MRK) počas realizácie projektu a aj v období 3 rokov po ukončení realizácie projektu.

·      zvýšenie konkurencieschopnosti cestovného ruchu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie kultúrnej pamiatky. Revitalizácia a oživenie objektu hotela Bristol v centre Banskej Štiavnice má pozitívny dopad na udržanie charakteru historického jadra mesta.

·      vytvorenie potenciálu pre zvýšenie počtu nových návštevníkov (domácich aj zahraničných)  a pre skvalitnenie služieb s reálnym prínosom k miestnej ekonomike a sociálnym pomerom obyvateľstva prostredníctvom vybudovania reštaurácia, kaviarne, vínnej pivnice, relaxačného centra a informačného centra voľného času.

 

Výstupy realizácie:

Reštaurácia, kaviareň, vináreň – vytvorenie gastronomického zariadenia orientovaného na molekulárnu gastronómiu, ktorá ktorá zisťuje a objasňuje chemické deje, skrývajúce sa za transformáciou ingrediencií počas prípravy jedla, vinárne zameranej na vína tzv.autentistov, ktorí pri výrobe využívajú tradičné postupy a kaviarne zameranej na široký sortiment kávy.

Usporadúvanie eventov – miesto pre usporiadúvanie eventov podľa požiadaviek zákazníkov (stužkové, firemné akcie, konferencie a pod.) a tématických akcií (ochutnávky vín, degustačné večere, výstavy, vernisáže).

Služby informačného centra – vytvorenie informačného centra voľného času, ktorého cieľom je sprístupnenie relevantných informácií a spropagovanie atraktivity mesta i regiónu pre zvýšenie návštevnosti jednotlivých zaujímavosti a zariadení cestovného ruchu. Stála prítomnosť personálu umožní neformálnu osobnú prezentáciu „od miestneho“.